Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy VIP Development działający pod adresem www.jestemwaznaosoba.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, zwaną dalej Fundacją.

2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie VIP Development adres: Kowalczyka 1C/41, 03-193 Warszawa, adres e-mail: kontakt@jestemwaznaosoba.pl

3. Regulamin określa:
1) zasady korzystania ze Sklepu;
2) warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;
3) czas i zasady realizacji zamówień;
4) warunki i formy płatności;
5) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
6) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
7) prawa Klienta będącego konsumentem.

4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

7. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: https://www.jestemwaznaosoba.pl/index.php?p=1_11

8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.

9. Klientem Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta z systemu teleinformatycznego, który spełnia następujące wymagania techniczne:
1) dostęp do sieci Internet,
2) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,
3) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na komputer PC lub MacOS):
a) Chrome w wersji 70 lub nowszej;
b) Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;
c) Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;
d) Opera w wersji 65 lub nowszej;
e) Safari w wersji 13 lub nowszej;
4) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na urządzenia przenośne):
a) Opera w wersji 54 lub nowszej;
b) Chrome w wersji 78 lub nowszej;
c) Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;
5) wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024x768;
6) włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;
7) włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).
8) posiadanie adresu e-mail.

§ 3
Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

2. Klient składa zamówienie porzez wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy przez Klienta.

4. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
1) dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;
2) wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
3) wyboru sposoby dostawy;
4) wyboru sposób płatności;
5) dodania kodu rabatowego.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

6. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego paragrafu, liczonych od:
1) dnia złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub
2) momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).

7. Zakupiony towar wysyłany jest w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki, oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.

8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.

9. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

10. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayPal), brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

11. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części zamówienia, Sklep może zaproponować Klientowi:
1) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;
4) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

13. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 9 Regulaminu.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem.. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionego towary do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.

17. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 10 dni, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

18. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.

§ 4
Ceny towarów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie.

2. Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty przesyłki.

4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
1) paczkomaty InPost;
2) przesyłka kurierska;
3) przesyłka pocztowa Poczty Polskiej.

7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez operatora paczkomatów - InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 679-310-80-59, REGON: 360-781-085, o kapitale zakładowym w wysokości 116.278.450,00 zł (słownie: sto szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Paczkomat jest urządzeniem umożliwiającym osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub odbiór paczki. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów

8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.

9. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.

§ 5
Sposoby płatności

1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem lub w momencie odbierania towaru w paczkomacie InPost;
2) on-line za pomocą PayPal;
3) przelewem, na rachunek bankowy Sklepu.

2. PayPal jest systemem internetowym obsługującym płatności elektroniczne, oferowane przez firmę macierzystą PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. Korzystanie z PayPal jest uzależnione od akceptacji regulaminu PayPal. 3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który jest konsumentem.

2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient odstąpił, uważa się za niezawartą.

4. Do odstąpienia od umowy przez Klienta wystarczające jest złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Klientowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:

1) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu, lub
2) wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu kontakt@jestemwaznaosoba.pl

6. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

12. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.

3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.

4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: 1) obniżenia ceny; 2) usunięcia wady; 3) wymiany towaru na wolny od wad; 4) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

7. W przypadku, w którym Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana

8. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.

9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

12. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

13. Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane towary.

§ 8
Pliki „Cookies”

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
1) Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
2) Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

1) Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
2) Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
3) Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
4) Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
5) Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

§ 9
Zwrot zapłaconej przez Klienta należnosci

1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:
1) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 2) zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
3) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy;
4) uznania prawa do żądania obniżenia ceny towaru.

2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu), jeśli zamówienie było opłacone:
1) z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
2) przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

§ 10
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§ 11
Dane kontaktowe Sklepu

Klient ze Sklepem może kontaktować się:
1) telefonicznie, pod numerem: 517 058 975
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@jestemwaznaosoba.pl
3) pisemnie, na adres: Kowalczyka 1C/41, 03-193 Warszawa;

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do Sklepu.

4. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

8. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.

10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Sklepu lub jego elementy techniczne.

11. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.

12. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny;
2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14. Regulamin obowiązuje od dnia: 10.05.2021.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) ……………………………………………… (Imię i nazwisko osoby składającej pismo) ……………………………………………… ……………………………………………… (adres osoby składającej pismo) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” ul. Żurawia 6/12 lok. 766 00-503 Warszawa Adres do doręczeń: Kowalczyka 1C/41, 03-193 Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy: 1. Data zawarcia umowy 2. Przedmiot umowy …………………………… Podpis konsumenta Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji) ……………………………………………… (Imię i nazwisko osoby składającej pismo) ……………………………………………… ……………………………………………… (adres osoby składającej pismo) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” ul. Żurawia 6/12 lok. 766 00-503 Warszawa Adres do doręczeń: Kowalczyka 1C/41, 03-193 Warszawa

REKLAMACJA Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było Przyczyna zgłoszenia reklamacji: (należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji) Wobec powyższego *: 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ; 2. wnoszę o usunięcia wady; 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad; 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy. …………………………… Podpis konsumenta Data: …………………………. * niepotrzebne skreślić.
© 2021, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem